17.08.2017, Apolda

Geothermietag im Klima-Pavillon